Konferencija: Umetničko delo. Akumulacija i dostupnost

kuda.

Konferencija: Umetničko delo. Akumulacija i dostupnost
Urednik/ca: Kristian Lukić, Gordana Nikolić

Sreda, 1. decembar 2010. / 11:00 –17:30 /
Muzej Vojvodine, Dunavska 35
, Novi Sad

Konferencija i diskusija pod nazivom Umetničko delo. Akumulacija i dostupnost polazi od ideje da se danas tradicionalni mehanizmi akumulacije i kolekcioniranja umetničkih dela nalaze pred ispitom iznalaženja novih modela korišćenja umetničkih sadržaja, koje neminovno prati i transformisanje uloge institucija kulture.

Sa ovim polazištem, konferencija okuplja teoretičare/ke, umetnike/ce i kulturne radnike/ce koji će se baviti analiziranjem različitih modela koji danas postoje u tretiranju, dokumentaciji, arhiviranju i diseminaciji medijske i šire umetničke prakse, statusu kolekcija umetničkih dela i njihove društvene i ekonomske implikacije. Takođe, konferencija će se baviti i revalorizacijom i finansijalizacijom umetnosti druge polovine XX veka sa posebnim osvrtom na neoavangardnu i konceptualnu umetnost Istočne Evrope.

Jačanje kreativnih industrija u savremenim postfordističkim uslovima produkcije i akumulacije kapitala ukazuje na ulogu koju danas ima oblast umetnosti i kulture u globalnom finansijskom poretku. Umetnost, sa svojom inherentno subjektivnom i spekulativnom prirodom, odgovara spekulativnosti i relativizmu vrednosti kapitala u kojima je ekonomija pažnje ključni vrednosni generator. Striktne politike vlasništva i menadžmenta umetničkih dela ne mogu da prate razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kojima je efikasna razmena ultimativni cilj. Kolekcije umetničkih dela sa ograničenim pristupom postaju javne arhive, a akumulacija umetničkih dela gubi auru društvenog statusa i nosi (ne)lagodni predznak privatnog preduzetništva i finansijske spekulacije.

U istoriji umetnosti postoje primeri praksi koje su se fokusirale na kritiku komodifikacije i hiper-produktivizma u umetnosti, kao i kritiku institucije umetničkog tržišta i posredničke uloge dilera u akumulaciji umetničkih dela kao investicije sa potencijalom uvećanja njihove finansijske vrednosti. Dematerijalizacija umetnosti kroz konceptualnu umetnost i "nove umetničke prakse" iz šezdesetih i sedamdesetih godina i njihov prodor u svakodnevni život, odvijala se u otklonu od tržišne paradigme i galerijske sredine visoke umetnosti. Međutim, ova vaninstitucionalna umetnička praksa ostavila je za sobom materijalne tragove svoje kritike koji danas dostižu visoku tržišnu vrednost i deo su velikih kolekcija muzeja, galerija i privatnih kolekcionara, kao i institucionalizovanih istorijskih narativa. Reproduktibilnost određenih umetničkih medija među kojima su digitalna umetnost, film i video, pokreće pitanje ekskluziviteta svojine i korišćenja ovih sadržaja u institucionalnim i vaninstitucionalnim okvirima. Ovo pitanje se zaoštrava sa Internet revolucijom tokom devedesetih godina i pokretima za slobodni softver i slobodnu kulturu nakon 2000-te, kao i velikom zastupljenošću otvorenih onlajn video arhiva, koji kroz afirmaciju vrednosti umrežavanja, komunikacije i kreativne saradnje menjaju značenje pojma autorstva i vlasništva nad umetničkim delima. Sa druge strane, stoji pitanje: da li će i na koji način privatne i javne kolekcije i umetničko tržište uspeti da isprate ove trendove?

Radni jezik konferencije je engleski.

Produkcija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine www.msuv.org
Ko-produkcija: Centar za nove medije_kuda.org www.kuda.org

Podrška: Pokrajinski sekretarijat za kulturu APV, Evropski Program Kultura 2007-2013, Grad Novi Sad, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Muzej Vojvodine
Sponzor: Halogen
IT podrška: Sons

Program konferencije sa satnicom:

Panel 1: Akumulacija umetnosti

Koja je priroda želje za posedovanjem umetničkih dela? Ljubav prema umetnosti? Društveni status? Dugoročna investicija i profit? Da li postoji razlika između akumulacije umetničkih dobara i akumulacije ostalih vrednosnih jedinica razmene kao što su zlato ili dijamanti? Koja je uloga umetnosti u globalnom poretku finansijskog kapitala?

11.00 - 11.10: Uvodna reč
11.10 - 11.40: Suhail Malik (Velika Britanija) - Politika cena umetničkih dela?
11.40 - 12.10: Stiven Rajt (Velika Britanija / Francuska) - U senci
12.10 - 12.40: Štefan Hajdenrajh (Nemačka) - (Sa)vremena zbirka
12.40 - 13.10: Plenarna diskusija

13.10 - 13.30: Pauza

Panel 2: Otvorenost sadržaja i nova ekonomija

Da li je moguće iskustvo pokreta za slobodni softver i slobodnu kulturu, koje poslednjih decenija prožima supkulturu i kritičke krugove, implementirati u mejnstrim sistem umetnosti? Koliko otvorenost arhiva i pristup sadržaju može ugroziti održivost umetničke produkcije? Koji su modeli regulacije odnosa između opozitno pozicioniranih otvorenih (onlajn) arhiva i muzejskih praksi kolekcioniranja koji bi išli "na ruku" i umetnicima i publici i muzejima?

13.30 - 14.00: Anelis de Vet (Holandija) - Mapiranje alternative - ili nove strategije dizajna u društvu otvorenog koda
14.00 - 14.30: Vladimir Jerić Vlidi (Srbija) - Vreme čudovišta
14.30 - 15.00: Plenarna diskusija

15.00 - 16.00: Pauza za ručak

Panel 3: Arhive i digitalizacija – Digitalizacija ideja, studija slučaja

Panel diskusija usredsrediće se na osnovne pristupe digitalizaciji kulturnog nasleđa posredstvom primera digitalizacije u praksi, objašnjavajući svrhu, mogućnosti i prednosti digitalizacije, i baviće se konkretnim tehničkim aspektima digitalizacije, uključujući tu tipove opreme i tehničke uslove, međunarodne standarde i preporuke, kao i primere konkretnih problema i rešenja u vezi sa raznim vidovima digitalizacije kulturnog nasleđa. Studija slučaja pružiće primere dobre prakse iz muzeja savremenih umetnosti u regionu, okupljenih oko projekta Digitalizacija ideja.

16.00 - 16.15: Luka Kulić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
16.15 - 16.30: Martina Munivrana, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb
16.30 - 16.45: Andreja Hribernik, Moderna galerija, Ljubljana
16.45 - 17.00: Maria Matuškjevič, Muzej moderne umetnosti, Varšava
17.00 - 17.30: Plenarna diskusija

Konferencija Umetničko delo. Akumulacija i dostupnost je deo projekta Zbirka medijske umetnosti Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, u produkciji MSUV i Centra za nove medije_kuda.org

kuda.produkcija