Istraživački projekat kuda.org: Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

Istraživački projekat kuda.org

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, sproveden kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije.

Jedan od ciljeva istraživanja je da istraži taj specifičan pomak ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija, i njegove posledica u raspodeli uloga u svetu umetnosti. Intencija ovog istraživanja je da se modaliteti odnosa između umetnosti i politike u bivšoj Jugoslaviji, kao i načini na koji su se u okviru samoorganizovanih grupa umetnika razvija odnosi, postave kao predmet rasprave. Specifičnost tog pitanja pojačava činjenica da su te grupe i kolektivi nastali u društvu u kome je socijalističko samoupravljanje bilo oficijelna državna pravna doktrina.

Ovaj višegodišnji projekat je posvećen analizi i javnoj diskusiji o značaju savremene umetnosti u Srbiji, na način očuvanja prošlih i istraživanja aktuelnih praksi (van)institucionalnog organizovanja u sferi umetničke prakse. Uporedo, kroz fenomene samoorganizovanja se ispituje uloga organizacija civilnog društva kao progresivnih mesta za bavljenje umetnošću, kroz diskusije sa protagonistima ovih praksi od 1990ih do danas, sa osvrtom na iskustva i nasleđe organizovanja i kolektivnog stvaranja u nedavnoj prošlosti lokalne i nacionalne kulture, preko neoavangardi 60ih i 70ih i Beogradskog nadrealizma 30ih godina prošlog veka. Dugoročni cilj projekta je da se na osnovu istraživanja, analize, kontekstualizacije i tumačenja relevatnih lokalnih istorijskih primera umetničke samoorganizacije pruže modeli za takve aktivnosti danas.

Osnova za razvoj ovog projekta proizilazi iz dugogodišnjeg interesovanja Centra_kuda.org od svog osnivanja i istraživanja novosadske neoavangarde kroz razvoj projekata Trajni čas umetnosti (2004.), Medijska ontologija, ali i kroz koprodukciju projekata Umetnost uvek ima posledice - Nevidljiva istorija izložbi (2008.), i takođe u širem spektru ilustrovan rad i udruživanje IRATIONAL.ORG-a (2008.) i kroz analizu internacionih praksi je postavljena projektom pod nazivom Mišljenje umetnosti ili katastrofa, a koji je realizovan tokom 2016. godine u saradnji kuda.org i Grupe za konceptualnu politiku, i kroz javne razgovore sa istoričarima umetnosti Branislavom Dimitrijevićem i Dejanom Sretenovićem, teoretičarem umetnosti Sveborom Midžićem i umetnikom Zoranom Todorovićem.

U tom smislu, ovo istraživanje razmatra načine na koje su se razvijale dobre prakse u prošlosti, da bi se na njih nadovezali, i da bih integrisali u okvir znanja i veština sa kojima se danas umetnici upuštaju u samoorganizovane projekte, i i da se proglasile za praktično nasleđe koje bi moglo da bude od velikog značaja za obrazovanje današnjih aktera u procesu samoorganizacije u polju umetnosti. Umesto fetišizacije onih inicijativa iz prošlosti, koje su dovele do radova i izložbi pozitivno ocenjenih od strane kritike, koja im je obezbedila mesto u istoriji umetnosti, ovo istraživanje analizira specifične modele saradnje koje su proizašle iz kritičkog sagledavanja nekada prisutnih paradigmi umetničke produkcije.

Ovaj projekat ima za cilj da reflektuje postojeće stanje i da omogući aktivan rad na novim oblicima organizovanja uslova produkcije i umetničkog stvaranja, uz ispitivanje primera iz bliže istorije – od druge polovine XX veka do danas – i kreiranja institucionalnih i (van)institucionalnih prostora za produkciju umetnosti, umetničke kritike, teorije i istorije umetnosti.

Projektom je započet razvoj programa kojim se prikupljaju činjenice iz bliske prošlosti i nacionalne kulture kako bi se definisali novi pogledi i čitanja, o udruživanju, zajedničkom autorstvu, kolaborativnim procesima, liderstvu, identitetskom aspektu, anonimnosti i uslovima rada, i ujedno doprinosi aktuelnom trenutku i propitivanju uloge organizacija civilnog društva kao potencijalno progresivnog mesta politike i savremene umetnosti.

 

Sagovornici u razgovorima 2017. godine su bili kustosi i istoričari umetnosti u polju savremene umetnosti koji su ujedno bili i direktni učesnici i osnivači Centara za savremenu umetnost u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu. 

Dunja Blažević, istorička umetnosti, kustosica, urednica vizuelnog programa Galerije Studentskog kulturnog centra (SKC) u Beogradu od 1970 – 1976 godine i direktorka SKC-a od 1976-1979 i direktorka Centra za savremenu umetnost/SCCA/pro.ba u Sarajevu od 1996-2010.

Dejan Sretenović, istoričar i teoretičar umetnosti i kustos Centra za vizuelnu kulturu u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, prethodno direktor i urednik programa Centra za savremenu umetnost Beograd (1994-2000)

Branka Stipančić, kustoskinja i kritičarka u polju umetnosti i prva direktorka i kustos Centra za suvremenu umjetnost Zagreb (SCCA – Zagreb, 1993-1997) i jedna od osnivača SCCA mreže u Amsterdamu.

Janka Vukmir, teoretičarka i kustosica, predsednica Instituta za suvremenu umjetnost Zagreb, prethodno urednica, kustosica i jedna od upravnica SCCA Zagreb (1993-1997)
 

Video intervjue možete pregledati na zasebnim stranica kuda.lounge arhive:

Razgovor o umetničkim organizacijama sa Dejanom Sretenovićem

Razgovor o umetničkim organizacijama sa Dunjom Blažević

Razgovor o umetničkim organizacijama sa Brankom Stipančić

Razgovor sa Dejanom Sretenovićem o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih

Razgovor sa Dunjom Blažević o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih

Razgovor sa Jankom Vukmir o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih

 

 

Projekat Umetnička organizacija i istraživanje u okviru njega sprovodi kuda.org u saradnji sa istraživačima Stevanom Vukovićem, istoričarem umetnosti iz Beograda i Anom Peraicom kustskinjom i teoretičarkom medijske umetnosti iz Splita i saradnicima.

Projekat Umetnička organizacija se realizuje uz podršku Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.