Škola za istoriju i teoriju umetnosti, Centar za savremenu umetnost Beograd (2002)

Biography: 

Svebor Midžić, koordinator u Školi za istoriju i teoriju umetnosti. Vlada Marković, urednik Preloma, časopisa škole za istoriju i teoriju umetnosti. Škola za istoriju i teoriju umetnosti je osnovana u oktobru 1999. U okviru odeljenja za edukaciju Centra za savremenu umetnost - Beograd. Škola je punopravni član Alternativne akademske obrazovne mreže.

Svebor Midžić, Vlada Marković, csuB
Summary: 

Školu za istoriju i teoriju umetnosti su predstavili Svebor Midžić, koordinator programa u Školi i Vladan Marković, urednik Preloma, časopisa škole za istoriju i teoriju umetnosti. Predstavljena je dosadašnja aktivnost škole, veza škole sa zvaničnim institucijama kulture i prosvete, kao i neki od budućih projekata, npr. Case Study MSUB u kome će se istražiti istorija muzeja savremene umetnosti u Beogradu i njegova uloga u projektu modernizacije u Jugoslaviji. Tokom prezentacije je najavljen i drugi broj časopisa Prelom koji će pored ostalog objaviti i najnovije tekstove Kaje Silverman, Borisa Budena i Rastka Močnika. Škola za istoriju i teoriju umetnosti okuplja studente istorije umetnosti, akademija umetnosti, filozofije, sociologije, etnologije i dr., s namerom da ih ukljući u kritičke i teorijske debate koje nameću savremene vizuelne umetničke prakse, a posebno sistemi i strategije vizuelnog predstavljanja. Cilj škole je implementacija interdisciplinarnog pristupa u izučavanju istorije umetnosti, teorijske psihoanalize, kritike ideolgije, socioantropologije, studije kritike i roda, studije filma i teorije popularne kulture. Ovakav pristup je impliciran nefleksibilnošću i neefikasnošću čvrsto strukturiranih društveno-teorijskih disciplina, koje nisu na adekvatan način mogle tretirati savremeno multipolarno društvo. www.dijafragma.com