NKSS - Nezavisna kulturna scena Srbije

http://www.nezavisnakultura.net/index.php/sr-YU/

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Ciljevi Asocijacije NKSS su: razvoj inovativne, kritičke i eksperimentalne umetničke i kulturne produkcije; uticaj na formulisanje i sprovođenje kulturne politike u Srbiji na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou i na formulisanje i sprovođenje drugih javnih politika koje su s njom u vezi; razvoj međunarodne kulturne saradnje, a posebno kulturne saradnje u regionu Jugoistočne Evrope; razvoj međusektorske saradnje u oblasti kulture u Srbiji, posebno razvoj novih modela organizacije i partnerstva civilnog i javnog sektora; decentralizacija kulture u Srbiji; razvoj interkulturnog dijaloga i negovanje kulturne raznolikosti; jačanje kapaciteta aktera nezavisne kulturne scene; širenje i unapređivanje edukacije u oblasti kulture;  unapređenje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi;  prepoznavanje kulture jednakosti i različitosti i stvaranje poštovanja  prema kulturnom, nacionalnom i verskom diverzitetu; strateško promišljanje i stalna aktuelizacija osnovnih načela nezavisnog organizovanja i delovanja na kulturnoj sceni u odnosu na prethodni sadašnji i budući društveno-politički kontekst.

Osnivačka skupština Asocijacije NKSS održana je 22. maja 2011. u Beogradu, a prethodile su joj dve nacionalne konferencije, održane u junu 2010. u Beogradu, odnosno u januaru 2011. u Zrenjaninu.

Asocijaciju NKSS osnovalo je 28 organizacija iz Beograda, Kragujevca, Kruševca, Niša, Novog Sada, Pirota, Šapca, Zaječara, Zrenjanina i Vranja.

Na prvoj redovnoj Skupštini Asocijacije NKSS, održanoj 2. i 3. jula 2011. u Zaječaru, članstvo je povećano na 53 organizacije iz 15 gradova u Srbiji (Beograd, Čačak, Kragujevac, Kruševac, Majdanpek, Niš, Novi Sad, Odžaci, Pančevo, Pirot, Požega, Šabac, Zaječar, Zrenjanin i Vranje).