Poseta Starom Sajmištu – Merila i kriterijumi sećanja, Seminar za svakoga

kuda.

21.05.2011 | Kulturni centar REX, Jevrejska 16, Beograd, 12 - 16h
Prvi seminar za svakoga: KONTEKSTI nastanka fašizma

Projekat Poseta Starom Sajmištu - Kriterijumi i merila sećanja, nadalje se bavi istraživanjem prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Starog Sajmišta. Započet je 2010. godine medijskim istraživanjem čiji su rezultati predstavljeni na http://www.starosajmiste.info

Projekat će se tokom 2011. godine odvijati kroz promociju i nadgradnju ovog sajta kao i kroz tri jednodnevna "seminara za svakoga", javna debatna edukativna događaja, koji će kroz prezentacije i diskusije obrađivati:

* opšte i specifične uslove nastanka fašističkih ideologija i za njih vezanih političkih i represivnih praksi (KONTEKSTI, 21. maj 2011.)

* manifestacije i učinke razvijenog fašizma sa posebnim naglaskom na ulogu i funkciju koncentracionih logora u fašističkoj organizaciji društva i ekonomije (FAKTI, početak jula 2011.)

* pristupe faktografiji i razumevanju događanja vezanih za Drugi svetski rat na teritoriji Srbije i bivše Jugoslavije i posebno za postojanje i delovanje koncentracionih logora (ČITANJA, oktobar 2011.)

Na prvom seminaru obradiće se osnovne kontekstualne karakteristike nastanka i razvoja fašističke/ih ideologije/a kao i nastanka koncentracionih logora, kao manifestacija i oslonaca tih ideologija i njima podređenih ekonomskih i političkih sistema. Smatrajući da se potresna istorijska faktografija vezana za osnivanje i rad koncentracionog logora na Starom Sajmištu i koncentracionih logora uopšte, može najbolje razumeti i pamtiti ukoliko se razumeju i pamte okolnosti i zakonitosti nastanka i razvoja ideologija koje su takve logore uspostavile kao normalizovani deo svoje političke prakse, posvetićemo ovaj prvi seminar boljem razumevanju uslova za društveno-istorijski razvoj fašističke ideologije i političke hegemonije razvijenog fašizma. Istorijska i sociološka nauka postigle su u istraživanjima fašizma i fašističkih pokreta rezultate koje po našem mišljenju treba neprekidno stavljati na uvid najširoj javnosti a ovaj seminar namenjen je upravo tome - javnoj prezentaciji i diseminaciji postojećih naučnih saznanja, na način koji je pristupačan i potreban svakoj odrastajućoj ili odrasloj osobi.

Cilj prvog seminara je da se kroz definisanje i diskutovanje tipskih uslova, situacija i okolnosti, zajednički prepoznaju one opšte zakonitosti nastanka i razvoja fašističkih pokreta i sistema koje bi – uprkos očiglednim manjkavostima obrazovnog sistema, revizionistički nastrojenog vladajućeg političkog diskursa, poslušnih medija i površnosti i pasivnosti javnog mnenja – trebalo da se postuliraju kao kategorije opšte političke kulture.

U osnovnim crtama biće predstavljene i diskutovane ekonomske, političke, sociološke, kulturne, ideološke, istorijske i druge specifičnosti konteksta nastanka fašizma/fašizama. Predavačice i predavači biće: Dr Olga Manojlović Pintar, istoričarka (Institut za noviju istoriju), Dr Vesna Aleksić, istoričarka (vanredni profesor na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju), Ilija Malović sociolog (XIV gimnazija), predstavnici Centra za liberterske studije i druge/i naučni, prosvetne/i i kulturne/i radnice/i. Pored predavačica i predavača, grupa prijatelja seminara pomoći će nam da svaku prezentaciju obogatimo daljom razradom predstavljene problematike.

Svi zainteresovani su pozvani da na seminar povedu osobu koja je važna za njihovo razumevanje Drugog svetskog rata ili sa kojom su imali priliku da raspravljaju o savremenom fašizmu.

Seminar je namenjen najširoj publici a više informacija kao i prijava za učešće može se obaviti putem adrese [email protected].

Inicijatori i koordinatori projekta: Nebojša Milikić i Rena Raedle

Asistentkinja na projektu: Olivera Ranđić.

Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex / Fond B92.
Realizovano uz pomoć Kancelarije za Jugoistočnu Evropu Fondacije Roza Luksemburg i Ministarstva kulture Republike Srbije.

kuda.produkcija