uz)bu))na))) - nova umetničko-teorijsko-politička platforma + Žurnal #1: Razgovori o Novom feminizmu i umetnosti

  • kuda.
  • kuda.

uz)bu))na))) je umetničko-teorijsko-politička platforma za pitanje svakodnevlja, direktnu akciju, kolektivno samo-obrazovanje i stvaranje novih svetova.
http://www.uzbuna.org/yu

uz)bu))na))) je eksperiment u samo-organizovanju koji želi da razvija senzibilnije modele bivanja zajedno.

uz)bu))na))) radi u području transverzalnog povezivanja teorijske, umetničke i političko-aktivističke prakse koja se razvija u blizini pokreta protiv ekonomske globalizacije.

uz)bu))na))) želi da istraži potencijale za mogući novi obrt približavanja umetnosti političkim pokretima.

uz)bu))na))) je kvir, feministički, antikapitalistički, antiautoritarni, antirasistički, antifašistički pogled na svet.

uz)bu))na))) želi da provocira stanje pripravnosti u odnosu na sve oblike društvenih diskriminacija od klasnih i rasnih do rodnih i seksualnih.

uz)bu))na))) želi da omogući i kreira neočekivane prostore i iznenadne situacije za produkciju znanja.

uz)bu))na))) promoviše radikalnu različitost u odnosu na status quo a ne inkluziju u postojeće strukture moći.

uz)bu))na))) se suprotstavlja svim oblicima nasilja, korporativnoj racionalnosti, kulturnim industrijama, profitom motivisanim inicijativama, patrijarhalnim matricama, koketiranju sa vlasničkim i konzumerističkim modelima.

uz)bu))na))) ukazuje na sveopštu opasnost koja preti od strane ekonomsko-političke moći koja proizvodi i oblikuje život pojedinca i stanovništva kroz regulaciju i deregulaciju i upravlja mehanizmima koji u svojoj konačnici svode život na njegov minimum.

uz)bu))na))) je stanje pripravnosti, poziv na direktnu akciju i stvaranje novih svetova.

uz)bu))na))) kolektiv su: Ana Vilenica, Tanja Marković, Nikoleta Marković, Lina Munzer

Uz)bu))nu))) je inicirala Ana Vilenica tokom boravka na bilateralnom programu razmene umetnika/ca, u trajanju od tri meseca Centra_kuda.org Novi Sad i Akademie Schloss Solitude Štutgart u Štutgartu. Postavljanje web sajta i realizacija prvog broja časopisa finsirani su od strane Akademie Schloss Solitude Štutgart.

Temat žurnala uz)bu))na))) Razgovori o Novom feminizmu i umetnosti želi da govori o neophodnosti preispitivanja uloga feminističkih praksi u neoliberalnoj kapitalističkoj reprodukciji i emancipatorskim antikapitalističkim borbama prvih decenija XXI veka. Cilj otvaranja te teme nije da upozna spoljašnost sa lokalnim problemima. Želja nam je da govorimo o stvarima koje se tiču svih nas, a to su neophodnost nove političke antikapitalističke radikalizacije feminizma i rad na promeni uslova proizvodnje svakodnevnog života. Zalažemo se za transformaciju svih društvenih praksi i odnosa zasnovanih na klasizmima, rasizmima, seksizmima, patnji, marginalizaciji, eksploataciji, represiji i diskriminaciji. Mišljenja smo da nijedan pokret ne može da se održi i ostvari svoj potencijal pojedinačno, te da je neophodno ujediniti borbe na levici. U tom projektu je važno uskladiti potencijale koji postoje u sadašnjosti sa dugoročnim ciljevima. Takođe, smatramo da je važan korak koji će nam pomoći u stvaranju novih svetova rad na međusobnom povezivanju i povezivanju sa okruženjem kao novi način kolektivnog bivanja zajedno. Zbog toga je neophodno da se teorijska misao, politički aktivizam i svakodnevni život povežu. Naša želja je da otvorimo prostor u kojem ćemo učiti zajedno kako bismo postali deo procesa (samo)transformacije i rekonstrukcije života i sveta u kome živimo.

Sadržaj prvog broja žurnala dostupan je na: http://www.uzbuna.org/yu/%C5%BEurnal/razgovori-o-novom-feminizmu-i-umetn...

kuda.produkcija