divanik, Razgovori o medijskoj umetnosti, kulturi i društvu, kuda.org

divanik je zbirka intervjua, vođenih u periodu od 2001. do 2004. godine, koja predstavlja intersekciju istraživanja u domenu novih tehnologija, kulture i društva. U ovim intervjuima predstavljena je mreža ljudi i organizacija, koji čine jedan deo scene savremene medijske umetnosti i teorije. Centar_kuda.org je pratio fenomene koji u sebi sadrže interdisciplinarni i intermedijalni karakter, pozivajući značajne protagoniste medijske umetnosti i teorije, s namerom da lokalnoj publici i umetničkoj sceni pruži uvid u dešavanja na ovom polju. Istraživanje medija je istorija istraživanja komunikacije, a komunikacija danas je bio-proizvod informacijskog doba, razmena vrednosti u kapitalističkom koordinatnom sistemu u kome se koncepti i ideje tretiraju kao značenjske robe i proizvodi. S druge strane, komunikacija je i alat kojim se taj koordinatni sistem menja. Kao komunikacijska praksa fenomen intervjua je imanentan Internet kulturi. Intervju predstavlja sažet oblik komunikacije i korisno sredstvo u naučnom radu kao metatekst koji prati složenija teorijska ili umetnička dela. U intervjuu, autori iznose kontekste u kojima su radili, svoje poglede na svet, a neposredna komunikacija putem konkretnih pitanja (i odgovora) predstavlja energetski potencijal izražen u realnom vremenu. To je i prilika da se određene teme analiziraju i strukturiraju u obliku koji se ne bi mogao pojaviti u teorijskim i umetničkim delima. Intervju je sublimiranje različitih aspekata, preklapanje, a svojom interdisciplinarnošću, u datom trenutku, predstavlja jedinstveni sistem razmišljanja. divanik: Sadržaj kuda.org / divanik, Razgovori i intervjui o medijskoj umetnosti, kulturi i društvu Intervju sa Hertom Lovinkom, Kraj i početak kreativne upotrebe tehnologija Intervju sa Raqs media kolektivom/Sarai, Izveštaj iz Indije Intervju sa Saskiom Sasen, Ekonomija, politika i kulturna produkcija u globalnom digitalnom dobu Intervju sa Markusom Nojsteterom, Izveštaj iz Afrike Intervju sa grupom Bureau d’Etudes, Umetnička analiza globalnog kapitalizma Intervju sa Marinom Gržinić, Umetnička produkcija i kapitalistički orijentisano tržište Intervju sa Cindy Cohn, Borba za očuvanje bazičnih vrednosti Interneta Intervju sa Stivom Kurtzom (Critical Art Ensemble), O taktičkim medijima i umetničkoj produkciji Appendix: Beatriz da Costa, Amaterska nauka, pretnja nakon svega? -- kuda.read edicija je kolaborativni izdavački poduhvat centra za nove medije_kuda.org, izdavačkih kuća Futura publikacije i Daniel Print iz Novog Sada. Izdavač / Publisher: Daniel print, Novi Sad Edicija / Series: kuda.read 003 Urednik edicije kuda.read / kuda.read Eitorial Board: kuda.org Transkripcija / Transcription: Milica Šećerov Prevod na srpski / Translation into Serbian: Orfeas Skutelis, Marijana Macura, Nikolina Knežević Prevod na engleski / Translation into English: Orfeas Skutelis Lektura tekstova na engleskom / English Proofreading: David Williams, Nikolina Knežević, Daniel Popović Lektura tekstova na srpskom / Serbian Proofreading: Jasna Tišma, Silvija Čamber Grafičko oblikovanje / Graphic design: kuda.org Priprema za štampu / Layout: Daniel Print Štampa / Printed by: Daniel Print, Novi Sad Tiraž / Print run: 1000 ISBN 86-906211-0-5 All texts are published under Creative Commons license unless otherwise indicated. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/)