KUDA.ORG OBJAVLJUJE: FRAGMENTI ZA STUDIJE O UMETNIČKIM ORGANIZACIJAMA, JUL 2020.

KUDA.ORG OBJAVLJUJE

FRAGMENTI ZA STUDIJE O UMETNIČKIM ORGANIZACIJAMA, JUL 2020.

 

Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama je kolaborativna istraživačka radna grupa, koja će tokom jula 2020. godine, okupiti eksperte oko pojave samoorganizovanih umetničkih grupa/kolektiva u Jugoslaviji. Putem zajedničkog čitanja i pisanja, grupnih onlajn sesija i javnih razgovora, grupa će pružiti dodatno čitanje materijala nastalog tokom dvogodišnjeg istraživanja za projekat Umetnička organizacija, uključujući serije intervjua sa akterima jugoslovenske samoorganizovane umetničke scene i analitičkih tekstova proisteklih tokom projekta vezanih za iste. Oni će biti mapirani u njihovoj unutrašnjoj (u smislu grupne dinamike rada u tim zajednicama) i spoljašnjoj dinamici (u odnosu na uticaje takvih procesa u javnim i institucionalizovanim prostorima). Upoređujući različita čitanja i predstavljanja kolektiva, grupa će sintetizovati šta se može uočiti kao krovni motiv, kao i kuda se koncepti predloženi putem analitičkih tekstova mogu razvijati dalje. Po kojim kriterijumima se valorizuje kolektivni proces? Šta je to što motiviše ljude da rade u kolektivu? Koji su modeli predstavljanja i teorijskih okvira?

U tom smislu, ovo istraživanje razmatra načine na koje su se razvijale prakse u prošlosti, da bi se na njih nadovezali, integrisali u ovir znanja i veština sa kojima se danas umetnici upuštaju u samoorganizovane projekte, i da bi se proglasile za praktično nasleđe koje bi moglo da bude od velikog značaja za obrazovanje današnjih aktera u procesu samoorganizacije u umetnosti.

Koristeći savremene alate za zajedničko čitanje, razgovor i analizu, Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama su zamišljeni kao proces otvaranja prostora pisanja kao prostora nadogradnje i hiperteksta, prostora umrežavanja kolektivnih komentara u format suprotan od autoritativnog linearnog modela teorijske analize. Konačno, kroz stručnu debatu o oblicima samoorganizoavanja u sferi kulture, teorije i umetnosti, ovaj proces i sam razvija kolaborativne modele za doprinos oblasti teorijske analize umetničkih praksi, a kroz implementaciju rezultata zajedničkih tumačenja kao ponude za moguće kontekstualizacije i čitanja arhiva.

Ovo istraživanje predstavlja predmet za raspravu i dijalog o modalitetima odnosa između umetnosti i politike u bivšoj Jugoslaviji, kao i načine na koji su se oni razvijali u okviru samoorganizovanih grupa umetnika. Umesto fetišizacije inicijativa iz prošlosti, koje su dovele do radova i izložbi pozitivno ocenjenih od strane kritike, koja im je obezbedila mesto u istoriji umetnosti, ovo istraživanje analizira specifične modele saradnje koje su proizašle iz kritičkog sagledavanja nekada prisutnih paradigmi umetničke produkcije. U tom smislu, fokus ovog projekta nije na formalnim kvalitetima umetničke produkcije, u poređenju rezultata individualnog i kolektivnog rada, već na mehanizmima saradnje koji su vodili ka praksama koje su menjale pravila igre i potencijalno imale društveni doprinos.

 

Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama je program koji se razvija u okviru istraživačkog projekta kuda.org Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas)

Umetnička organizacija je dugoročan međunarodni istraživački projekat koji analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. Projekat pokriva široko istorijsko polje preko diskusije sa protagonistima ovih praksi od 1990ih do danas, sa osvrtom na iskustva i nasleđe organizovanja i kolektivnog stvaranja u nedavnoj prošlosti lokalne i nacionalne kulture, preko neoavangardi 60ih i 70ih i Beogradskog nadrealizma 30ih godina prošlog veka.

 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019 godine. Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda i Pančeva, teretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić, Stevanom Vukovićem, Anom Vilenicom, Darijom Medić i Anom Peraicom iz Splita. Tokom 2019. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kolektivi i grupe u polju savremene umetnosti, teoretičari i istoričari umetnosti, i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad.

Video razgovore/intervjue možete pogledati na sledećim linkovima:

Razgovor sa članicama kustoskog kolektiva What, How & for Whom / WHW, Zagreb, Ivet Ćurlin i Ana Dević

Razgovor sa članovima grupe IRWIN: Miran Mohar i Borut Vogelnik, Ljubljana

Razgovor sa Deanom Zahtilom, osnivačem i članom udruge Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Razgovor sa Janezom Janšom, Janezom Janšom, Janezom Janšom, Ljubljana

Razgovor sa Nebojšom Vilićem / Nebojša Vilik (Grupa DENES i ZERO), Skoplje

Razgovor sa članovima grupe MAGNET, Novi Sad

Razgovor sa Božidarom Mandićem, osnivačem Porodice bistrih potoka, planina Rudnik

Razgovor sa Fokus grupom, Rijeka / Iva Kovač i Elvis Krstulović

Razgovor sa članovima grupe ŠKART, Beograd / Đorđe Balmazović i Dragan Protić

Razgovor sa članovima Multimedijalnog instituta mi2, Zagreb, Petar Milat i Tomislav Medak

Razgovor o umetničkim organizacijama sa Dejanom Sretenovićem (Grupa Autopsia)

Razgovor o umetničkim organizacijama sa Dunjom Blažević (Grupa ZVONO)

Razgovor o umetničkim organizacijama sa Brankom Stipančić (Grupa šestorice)

Razgovor sa Markom Pogačnikom (OHO grupa), Ljubljana

Razgovor sa Zdenkom Badovinac, Ljubljana

Razgovor sa Jankom Vukmir o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih, Zagreb

Razgovor sa Dejanom Sretenovićem o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih, Begrad

Razgovor sa Dunjom Blažević o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih, Sarajevo

 

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa , Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt , Skopje (MK) i Berliner Gazette , Berlin (DE).

Projekat je podržan od strane Evropske komisije kroz program Kreativna Evropa od septembra 2018. do septembra 2020. godine, uz podršku FFAIART Fondacije za umetničke inicijative i lokalnu programsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.