Uvod u prošlost - Boris Buden i Želimir Žilnik

kuda.org

Uvod u prošlost, Boris Buden i Želimir Žilnik

„Ovo nije knjiga o prošlosti. Ona je uvod u problem zvan prošlost.“

Naslov: Uvod u prošlost
Knjigu su realizovali:
Boris Buden, napisao tekstove i vodio razgovor sa Ž. Žilnikom
Želimir Žilnik, odgovarao na pitanja B. Budena, usmeno i  pismeno
kuda.org, inicijatori knjige – uredili, redigovali i koordinirali
Žiga Testen, grafičko oblikovanje – dao konačan oblik knjizi

Iz predgovora:„ … Ovo je knjiga koja se naizgled bavi jednim sasvim određenim segmentom prošlosti, nečime što se je nekada zvalo kulturna povijest. No, tu kulturnu povijest ona ne tretira kao posebnu disciplinu historiografije koja za svoj predmet uzima ono što je u prošlosti steklo status kulturnog dobra. Za ovu knjigu kulturna povijest je sama forma u kojoj nam se danas ukazuje prošlost. U mjeri u kojoj smo svjesni prošlosti, svjesni smo je kao kulture. Konkretno, kada se u ovoj knjizi govori o kulturnoj proizvodnji bivše Jugoslavije, o filmovima, odnosno o takozvanom filmskom jeziku redatelja Želimira Žilnika, kada se u njoj raspravlja o sukobima u kulturi, njihovim akterima, odnosu politike i umjetnosti, o ekonomskim pretpostavkama filmske produkcije i njenim društvenim efektima, onda se o tome ne govori u disciplinarnom smislu jedne, recimo, povijesti jugoslavenskog filma, odnosno, individualnog filmskog djela određenog redatelja, pri čemu kategorije društva, politike i ekonomije služe kontekstualizaciji jednog po sebi čisto kulturnog narativa. Kultura se ne zbiva u nekakvom unaprijed zadanom ekonomskom, političkom i društvenom kontekstu; ona je kao takva uvijek već i ekonomska činjenica i politički faktor i društveni proizvod. Ona nam ne govori o tome kakva je prošlost doista bila, nego jest ta prošlost u njenoj prisutnosti, aktualnosti, neizvjesnosti, otvorenosti. Ona je prošlost s onu stranu njene razlike spram sadašnjosti i budućnosti...“ „ … jedna od glavnih intencija ove knjige – pružiti otpor autoritarnoj kanonizaciji kao bogomdanom pravu institucionalizirane kulturne prakse, sabotirati projekt nacionalne baštine, ukazati na njegova imanentna proturječja, falsifikacije i manipulacije kulturnim i društvenim vrijednostima, na njegovu ideološku funkciju i političku zloporabu. Ne samo filmsko djelo Želimira Žilnika, nego upravo socijalna, politička i moralna dimenzija tog djela, navlastito se opiru svakoj kanonizaciji, posebno onoj nacionalne kulture...“

„ … Ova knjiga nije napisana jednim unaprijed zadanim, u sebi zaokruženim i finaliziranim jezikom, čije riječi i čiju gramatiku primjenjuje na stvar, na način kako to, recimo, radi jezik filmske kritike, jezik kulturne teorije, jezik političke znanosti, jezik ove ili one vjere, svjetonazora, kulture s njegovim specifičnim pojmovljem, frazeologijom, fiksnim značenjima, stabilnim i postojanim referencama. Jezik ove knjige ne počiva ni na mono-ni na homolingvalnoj ideologiji...“

Projekta i knjiga „Uvod u prošlost“ je deo istraživanja Centra_kuda.org i saradnika kroz koje se vrši analiza društvenog, kulturnog i intelektualnog nasleđa bivše Jugoslavije, Vojvodine i Novog Sada, kroz projekte Trajni čas umetnosti”, “Medijska ontologija” i Političke prakse (post-) jugoslovenske umetnosti”. Ovim projektima se uspostavlja novo čitanje progresivnih praksi neoavangarde danas i otvara se novi put komunikacije između ovih praksi i savremene umetničke produkcije. Publikacija je objavljena u okviru projekta Individualne utopije nekad i sad – Diskontinuitet generacijskog dijaloga ili šta nam je zajedničko?“.

Projekat je podržala Swiss Cultural Programme in the Western Balkans. Objavljivanje publikacije je dodatno podržao Sekretarijat za kulturu i javno informisanje Pokrajine Vojvodine.

Knjiga „Uvod u prošlost“ je objavljena u izdavačkoj ediciji kuda.read koja je posvećena istraživanju kritičkog pristupa novim medijima, politici, novim odnosima u kulturi i u umetničkoj teoriji i praksi.

Knjiga može besplatno da se preuzme u pdf. formatu preko linka na na dnu ove stranice.

Publikacija je objavljena pod copyleft licencom.

Reference

Izdavač knjige „Uvod u prošlost“: Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad
ISBN 978-86-88567-07-7
COBISS.SR-ID 279588871
Godina izdanja: 2013.
Broj stranica: 224
Transkripcija i lektura: kuda.org & Grupa za konceptualnu politiku (GKP)
Štampa: Daniel print, Novi Sad
Tiraž: 500