Trajni čas umetnosti, Novosadska neoavangarda 60-ih i 70-ih godina XX veka

Publikacija "Trajni čas umetnosti, Novosadska neoavangarda 60-ih i 70-ih godina XX veka" je objavljena povodom otvaranja izložbe pod istim nazivom, 18.11.2005. godine u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu. Publikacija sadrži uvodni tekst Centra_kuda.org koji kontekstualizuje projekat istraživanja ovog perioda, ekstrahovanje izložbe i same publikacije iz ovog procesa. Publikacija sadrži i sledeće tekstove: Medijska ontologija - Mapiranje društvene i umetničke istorije u Novom Sadu, kuda.org; Prenos kao nova ekonomija obima, Katherine Carl; Kolektivne kulturne prakse, Između sentimenta i funkcionalnosti kreativnih zajednica, Branka Ćurčić, kao i podatke o umetnicima, radovima, video dokumentaciji i referentnoj literaturi predstavljenim na izložbi “Trajni čas umetnosti”. Svi tekstovi u knjizi su objavljeni na srpskom i na engleskom jeziku. Knjiga može besplatno da se preuzme u attachmentu ovoj stranici. Impressum Naslov: Trajni čas umetnosti, Novosadska neoavangarda 60-ih i 70-ih godina XX veka Urednik: Centar za nove medije_kuda.org Edicija: kuda.read Ova publikacija je objavljena u okviru izložbe “Trajni čas umetnosti”, održane u Novom Sadu, od 18. novembra do 3.decembra 2005. godine. Izložba je deo dugoročnog projekta “Trajni čas umetnosti”. Prevod: Orfeas Skutelis, Nikolina Knežević Lektura: Fiona Thorne, Branka Ćurčić Dizajn: kuda.org Štampa: Daniel Print, Novi Sad Tiraž: 500 Izdavač i distributer: Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, Frankfurt am Main ISBN 3-86588-222-6 Svi tekstovi u ovoj knjizi su objavljeni pod Creative Commons licencom, ukoliko nije naznačeno drugačije. Naziv licence: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5